Zakres usług

Strona główna > Zakres usług
Zakres usług
Przedstawiamy Państwu usługi, jakie świadczy Nasza Kancelaria:
PRAWO CYWILNE
Zajmujemy się m.in.: dochodzeniem roszczeń cywilnych na etapie przedsądowym i sądowym, przed wszystkimi sądami na terenie kraju…
PRAWO RODZINNE
Zajmujemy się m.in.: sprawami alimentacyjnymi dzieci wobec rodziców, a także rodziców wobec dzieci…
PRAWO PRACY
Zajmujemy się m.in.: reprezentacją w sporach przed wszystkimi sądami na terenie kraju, w tym przed Sądem Najwyższym…
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Zajmujemy się m.in.: reprezentacją Klienta na każdy etapie postępowania – przed organami administracji …
PRAWO GOSPODARCZE
Zajmujemy się m.in.: kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa administracyjnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa pracy…
PRAWO SPADKOWE
Zajmujemy się m.in.: reprezentacją w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nieważności testamentu, o dział spadku (umowny i sądowy)…
PRAWO LOKALOWE
Zajmujemy się m.in.: reprezentowaniem klienta w sprawach o zapłatę czynszu najmu, odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu, odszkodowania od właściwej gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego…
NIERUCHOMOŚCI
Zajmujemy się m.in.: reprezentowaniem Klientów w postępowaniach podziałowych, w sprawach naruszenia posiadania, sprawach eksmisyjnych, nabycia własności nieruchomości, zasiedzenia, w sprawach ustanowienia służebności …
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Zajmujemy się m.in.: windykacją należności z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia, kar umownych, zaległości czynszowych oraz innych…
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Zajmujemy się m.in.: reprezentacją Klienta w trakcie negocjacji, mediacji…
ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA
Zajmujemy się m.in.: dochodzeniem zadośćuczynienia oraz odszkodowania w trakcie postępowania przesądowego (w tym przed ubezpieczycielem) jak i postępowania sądowego zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i podmiotów fizycznych…
DOBRA OSOBISTE
Zajmujemy się m.in.: reprezentowaniem Klientów w trakcie postępowań dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym, jak i ochroną przed takimi roszczeniami…
PRAWO UMÓW
Zajmujemy się m.in.: sporządzaniem oraz opiniowaniem projektów umów z przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi zarówno w języku polskim jak i angielskim…
PORADY PRAWNE
Zajmujemy się m.in.: udzielaniem porad prawnych zarówno w siedzibie naszej Kancelarii, w siedzibie Klienta jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – w tym za pomocą dostępnego na naszej stronie formularza porad online…